obchodní podmínky | Internetový obchod Sony Center

 
 
 
 
 

 


Přihlásit

| Registrace 

Nákupní košík:
Košík

 
 

Nejprodávanější zboží

PS4 Pro 1TB Black

PS4 Pro 1TB Black

10.490 Kč (s DPH)
387,08 EUR

 
SONY PS VR Move Twin Pack

SONY PS VR Move Twin Pack

1.989 Kč (s DPH)
73,39 EUR

 
Sony VPL-HW45ES/B

Sony VPL-HW45ES/B

61.990 Kč (s DPH)
2.287,45 EUR

 
LOGITECH K400 Plus

LOGITECH K400 Plus

1.190 Kč (s DPH)
43,91 EUR

 
SONY MHC-V11

SONY MHC-V11

6.449 Kč (s DPH)
237,97 EUR

 
SONY Playstation VR

SONY Playstation VR

9.990 Kč (s DPH)
368,63 EUR

 
SONY FDR-AX53

SONY FDR-AX53

23.689 Kč (s DPH)
874,13 EUR

 
PS4 Wireless Stereo Headset 2.0 Boxed

PS4 Wireless Stereo Headset 2.0 Boxed

1.650 Kč (s DPH)
60,89 EUR

 
SONY STR-DH550

SONY STR-DH550

7.809 Kč (s DPH)
288,15 EUR

 
 

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Vážení zákazníci,

 

v našem specializovaném internetovém obchodě, který vychází z tradice kamenných obchodů společnosti ellex gk,s.r.o. najdete široký sortiment elektronických výrobků. Veškeré zboží si můžete objednat v klidu a pohodlí domova, tzn. kromě ceny, kterou zaplatíte za zboží (případně jeho dodání) a poplatku za připojení k internetu (které ovšem platíte svému zprostředkovateli), Vám tato operace nezabere žádný volný čas a nebudou s ní spojeny žádné další náklady! Zboží si můžete odebrat a zaplatit několika způsoby, které Vám budou nabídnuty při finalizaci objednávky.


1. Základní ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím - provozovatelem a zákazníky - kupujícími při nákupu v internetovém obchodě www.sony.centercz.cz


2. Informace o prodávajícím

ellex gk, s.r.o. České Budějovice, sídlem Doudlebská 1522/ 25, 370 11 České Budějovice, IČ:63910322, DIČ:CZ6391022, vedená KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 5907

www.sony.centercz.cz


3. Kupující

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se dále rozumí:

Kupujícím  -  fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,

 

4. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu následující :
 

a)      Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové a telefonické připojení) se neliší od základní sazby, kterou 
              zákazník hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.
 

b)      Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží kupujícím, nebude-li výslovně sjednáno jinak.
 

c)      Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy je obsaženo v dokumentu „Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy“
 

d)      Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
 

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před 
  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, 
  že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 
  podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně 
  smíseno s jiným zbožím,
   
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však 
  neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než 
  vyžádaných náhradních dílů,
   
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů
  jej není možné vrátit,
   
 7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil 
  jejich původní obal,
   
 8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   
 9. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím 
  výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel 
  před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
   

e)      Uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.
 

f)       Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 

g)      Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou popsány v sekci objednávka a uzavření kupní smlouvy.


5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Seznam zboží na internetových stránkách www.sony.centercz.cz je katalogem obvykle prodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených na internetových stránkách. Aktuální dostupnost bude zákazníkovi sdělena na základě poptávky, případně potvrzena na základě objednávky. Sortiment zboží kopíruje momentální nabídku velkoobchodních dodavatelských společností pro Českou republiku. Pokud již vybrané zboží nelze ze zdrojů v ČR zajistit, nemá prodávající jakoukoli možnost tuto skutečnost ovlivnit. Prodávající si proto vyhrazuje právo v případě nedosažitelnosti zboží nabídnout náhradní řešení, případně stornovat objednávku.
 

Zákazník provádí objednávku jednotlivými kroky, ke kterým je naváděn uživatelským rozhraním internetového obchodu.  Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou zákazníků k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.sony.centercz.cz
 

Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím.
 

Před odesláním objednávky je kupující v internetovém obchodu vyzván ke kontrole zadaných dat. Kupující je povinen údaje zkontrolovat, pozdější změny zadaných údajů jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího. Prodávající i zákazník mohou zrušit objednávku zákazníku nejpozději do potvrzení objednávky prodávajícím. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a zákazníka.


6. Ochrana osobních údajů

Zadáním objednávky v internetovém obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží.
 

Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to zejm. s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6) zákona. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití. Společnost ellex gk, s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů a získané osobní údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.
 

Na žádost kupujícího prodávající po provedení nákupu veškeré osobní údaje týkající se zákazníka nebo jeho nákupů zlikviduje. V případě, že kupující z jakéhokoli důvodu nechce nadále využívat služeb internetového obchodu, nebo si přeje smazat svůj účet a odstranit své osobní údaje, může předat svůj požadavek správci internetového obchodu emailem na adresu obchod@ellexgk.cz, který smazání zákaznického účtu zajistí.


7. Ceny 

Zákazník kupuje zboží za cenu platnou v době uskutečnění objednávky. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou aktualizovány, s platností pro příslušný den. V případě, jedná-li se o speciální dodávky zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající stanoví cenu individuálně a zákazníkovi předem oznámí cenu a termín dodání. Tato cena může být změněna v závislosti na aktuální situaci na trhu, případě v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Zákazník není povinen takto změněnou cenu akceptovat a je oprávněn objednávku zrušit.
 

Ceny jsou na internetových stránkách uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Zákazník je při vytváření objednávky seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších případných poplatků, které jsou specifikovány níže.

Další případné slevy je možné získat při vyhlášení speciálních slevových akcí, které jsou omezeny časově i počtem kusů a modelů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) pro uskutečnění objednávky hradí zákazník v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

8. Platební podmínky 

Platební podmínky jsou stanoveny níže pro jednotlivé typy odběru zboží.


9. Dodací termíny

Termín dodání bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky. Bude-li termín dodání delší než 14 dnů, je prodávající oprávněn objednávku zrušit. V případě využití přepravní služby se dodáním rozumí předání k přepravě.


10. Dodání zboží

Osobní odběr

Zákazník si vyzvedne objednané zboží v provozovně prodávajícího na adrese:
České Vrbné 2360, 370 11 České Budějovice


Při volbě  tohoto typu dodání prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku, kdy je zboží na provozovně připraveno k odběru.   
Kupující v tomto případě dopravu nehradí.

Možnosti platby:
 

   •   Platba v hotovosti
   •   Platba platební, kreditní či úvěrovou kartou při převzetí zboží - Zde může být naúčtován poplatek za platební kartu.
   •   On-Line platba platební, kreditní či úvěrovou kartou předem při objednání zboží 
   •   Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou
   •   Splátky Cetelem
 


Poštou

Odeslání zboží prostřednictvím České pošty. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 10.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník poštovné a balné ve výši 150,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 10.000,- Kč hradí náklady na poštovné a balné prodávající. Při zaslání zboží prostřednictvím České pošty bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště dle podmínek České pošty.

Možnosti platby:
 

    •   Dobírkou při převzetí. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 10.000,- Kč hradí náklady na doběrečné 
        prodávající.
    •   Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou 
    •   Splátky Cetelem
 

Cetelem - nákup na splátky

Výhody nákupu na splátky

 •   již od 2 000 Kč
 • splátky si nastavíte podle svých potřeb
 • jednoduché a rychlé vyřízení
 • výhodné pojištění pro případ nečekaných situací

Nákup na splátky je snadný, zabere vám jen pár minut:

 1.  Vložte zboží do nákupního košíku.
 2. Vyplňte všechny požadované údaje pro objednávku. Způsob platby zvolte „Na splátky Cetelem".
 3. Po odeslání objednávky se dostanete na stránku pro výpočet splátek. Vyberte si variantu splácení podle vašich možností. V případě, že vám navržené splátky vyhovují, stiskněte „Odeslat k vyřízení“.
 4.  V dalším kroku vyplňte formulář žádosti o poskytnutí úvěru. Všechny údaje zadáváte přímo na stránkách Cetelem a jsou považovány za přísně důvěrné.
 5. Okamžitě po vyplnění a odeslání žádosti o poskytnutí úvěru se vám zobrazí předběžné vyjádření k vaší žádosti od společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem).

Pokud byla vaše žádost o úvěr předběžně schválena, vytiskněte si smluvní dokumentaci a seznamte se se smluvními podmínkami. Podepište příslušné dokumenty dle uvedených instrukcí a s kopiemi všech požadovaných dokladů je zašlete poštou na adresu: Úvěrové oddělení (spotřebitelský úvěr), BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Špálova 14, Ostrava 702 00 – Přívoz.

 1. Po obdržení všech dokumentů a dokladů vás bude společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE informovat o stavu vaší žádosti o úvěr a v případě jejího konečného schválení vás budeme informovat o termínu dopravy a předání pořízeného zboží. (Prodejce se domluví s klientem na termínu dopravy a předání zboží.)
 • Podmínky pro získání úvěru 
 • Svéprávnost
 • Mám zajištěn pravidelný a trvalý zdroj příjmů
 • Nejsem ve zkušební ani ve výpovědní lhůtě

Potřebné doklady dle způsobu vyzvednutí zboží

OSOBNÍ ODBĚR

Nákup zboží do 50 000 Kč

 • Platný doklad totožnosti

Nákup zboží nad 50 000 Kč

 •  Platný doklad totožnosti
 •  Platný doklad totožnosti partnera a jeho podpis (je-li partner uveden v žádosti o úvěr)

Nákup zboží nad 80 000 Kč

 • Platný doklad totožnosti
 • Platný doklad totožnosti partnera a jeho podpis (je-li partner uveden v žádosti o úvěr)
 • Doklad prokazující adresu bydliště
 • Doklad pro ověření příjmu

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ NA ADRESU

 • Kopie platného dokladu totožnosti
 • Kopie druhého platného dokladu totožnosti s fotografií (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P)
 • Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele (výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu na jméno žadatele)
 • V případě nákupu zboží nad 80 000 Kč – Kopie: doklad prokazující adresu bydliště a doklad pro ověření příjmu

Kopie všech výše uvedených dokladů vytiskněte a zašlete společně s podepsanou smlouvou (při nákupu zboží nad 50 000 Kč podepsanou také partnerem) na adresu: Úvěrové oddělení (spotřebitelský úvěr), BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Špálova 14, Ostrava 702 00 – Přívoz.

Pojištění schopnosti splácet

Podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru se zavazujete tento úvěr pravidelně splácet. Může se však stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná událost a Vy se dostanete do situace, kdy nebudete moci dodržet své závazky. Pro tyto případy Vám nabízíme výhodné pojištění.

Výhody sjednaného pojištění:

 •   jistota v nepříznivých životních situacích,
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání,
 •  bez lékařských prohlídek a speciálních formulářů,
 • až 4 pojistná rizika za jednu cenu,
 • součást měsíční splátky úvěru

Pojištění si sjednáte společně s žádostí o úvěr. Výše úhrady za pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce úvěru.

Soubory pojištění

SOUBOR MASTER

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace*, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí. Úhrada za pojištění ve výši 4,99 % z měsíční splátky úvěru.

* Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik; rozsah pojištění se měnív průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta.

SOUBOR MASTER PLUS

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace*, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí a dále Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance. Úhrada za pojištění ve výši 4,99 % z měsíční splátky úvěru + 49 Kč každý měsíc po dobu splácení úvěru.

* Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik; rozsah pojištění se měnív průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta.

Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem). Tento prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zprostředkovatel a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele úvěru.  Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

   
Spediční službou

Odeslání zboží prostřednictvím spediční služby DPD. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 10.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník přepravné a balné ve výši 120,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 10.000,- Kč hradí náklady na dopravu a balné prodávající. V případě dodání zboží prostřednictvím spediční služby bude zákazník vyrozuměn o dodání řidičem konajícím rozvážku a bude s ním dohodnut termín převzetí dle podmínek přepravce.


   •  Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou
   •  Dobírkou při převzetí doručeného zboží
  

Je-li platba hrazena bankovním převodem a systém požaduje zadání 10-místného čísla účtu před lomítkem, je třeba uvádět číslo účtu prodávajícího ve formátu 0307748021/0100, tedy s vynecháním pomlčky a přidáním nuly. Platba je pak bez problému připsána na účet prodávajícího. 


11. Reklamace 

Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího uveřejněného na internetových stránkách viz. níže a příslušnými platnými právními předpisy ČR.


12. Práva a povinnosti prodávajícího 

a)  Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, a dodat objednané zboží dle zvoleného způsobu dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávané zboží vždy obsahuje daňový doklad a český návod k použití.
 

b)  Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku, pokud kupující neuhradí kupní cenu, nebo objednané zboží neodebere.
 

c)  Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze před dodáním zboží v případě jeho nedostupnosti nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením bude kupující kontaktován a smluven další postup.
 


13. Práva a povinnosti kupujícího 

a)  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací a fakturační adresu, na kterou mu má být zboží dodáno.


b)  Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit kupní cenu včetně dalších poplatků, se kterými bude předem seznámen.
 


14. Závěrečná ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem. Účinnost všeobecných obchodních podmínek nastává 1.1.2014.  Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.
  

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

 

 1. Právo odstoupit od smlouvy

Spotřebitel, nikoli zákazník nakupující na IČ,má právo odstoupit od smlouvy   bez   udání   důvodu   ve   lhůtě   14   dnů   ode   dne

následujícího  po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.  Pro účely   uplatnění   práva   na  odstoupení   od   smlouvy   musíte   o   svém   odstoupení  od   této   smlouvy   informovat  společnost ellex  gk, s.r.o, jednostranného  právního   jednání   (například  dopisem   zaslaným   prostřednictvím  provozovatele   poštovních   služeb).   

 

Aby   byla   dodržena   lhůta   pro   odstoupení   od   této   smlouvy,   postačuje   odeslat  odstoupení   od   smlouvy   před   uplynutím   příslušné   lhůty.

 

 1. Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud   odstoupíte   od   této   smlouvy,   vrátíme   Vám   bez   zbytečného   odkladu, nejpozději  do   14   dnů   ode   dne,  kdy   nám   došlo   Vaše   oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy,   všechny   platby, které   jsme   od   Vás   obdrželi,  včetně   nákladů   na   dodání   (kromě   dodatečných   nákladů  vzniklých   v   důsledku   Vámi   zvoleného   způsobu  dodání,   který   je   jiný   než   nejlevnější  způsob   standardního   dodání   námi   nabízený).  

 

Pro vrácení   plateb   použijeme   stejný  platební   prostředek,   který   jste   použil(a)   pro   provedení   počáteční  transakce,   pokud  jste   výslovně   neurčil(a)   jinak. 

V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

 1. Vrácení zboží

Platbu vrátíme   až   po   obdržení   vráceného   zboží   nebo  prokážete-li,   že   jste   zboží   odeslal(a)   zpět,   podle   toho,  co   nastane   dříve.

 

Zboží   bez   zbytečného   odkladu,   nejpozději   do   14   dnů   ode   dne,   kdy  došlo   k   odstoupení   od   této   smlouvy,  zašlete   zpět   nebo   je   předejte   na  adrese: elllex gk, s.r.o, České Vrbné 2360, 370 11 České Budějovice

Lhůta  se  považuje   za   zachovanou, pokud   nám   odešlete   zboží   zpět   před   uplynutím   14   dnů.

 

 1. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené  s  vrácením   zboží.

 

 1. Odpovědnost   za   snížení   hodnoty   vráceného   zboží

Odpovídáte pouze   za   snížení   hodnoty   zboží   v   důsledku   nakládání   s   tímto   zbožím jiným způsobem, než který  je   nutný   k   obeznámení   se   s   povahou   a   vlastnostmi   zboží,   včetně jeho funkčnosti.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Všeobecná ustanovení

Pro účely tohoto reklamačního řádu (dále jen „RŘ") se rozumí:
 

prodávajícím - obchodní společnost ellex gk, s.r.o, se sídlem Doudlebská 1522/25, 370 06 České Budějovice
 

kupujícím - fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,
 

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,
 

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,
 

kupní smlouvou - právní úkon, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen „NOZ"), podle kterého prodávající prodává zboží kupujícímu a kupující jej za kupní cenu od prodávajícího kupuje,
 

zbožím - movitá věc,
 

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje vztahy a postup při vyřizování reklamací zboží kupujícími při nákupu v internetovém obchodě a v provozovnách prodávajícího.

 

Odpovědnost z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující zboží přezval,

       a)      Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce 
                popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
       b)      se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

       c)      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 
                provedení určeno podle  smluveného vzorku nebo předlohy,
       d)      je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 
       e)      věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to však neplatí

       a)      u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 
       b)      u opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

       c)      u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 
       d)      vyplývá-li to z povahy věci.
 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s neschválenými součásti či softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost kupující při objednávce výslovně nepožadoval,

nebo jejich kompatibilita nebyla prodávajícím výslovně uvedena. Zároveň prodávající negarantuje funkčnost softwaru ve verzích, které nejsou vhodné pro objednaný operační systém,

pokud taková funkčnost u podobného zboží není obvyklá.

 

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat

jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující, popř. za něj osoba jím písemně zmocněná bez zbytečného odkladu po výskytu vady, a to s tím, že od výskytu vady nesmí být zboží dále užíváno.

Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží spolu s originálem dokladu o koupi, záručním listem byl-li vydán a vytknout uplatněné vady a zvolit způsob nápravy, který si kupující zvolil.

Kupující tak může učinit osobně u prodejce, kde byl nákup uskutečněn nebo si může zvolit síť Autorizovaných servisních center v ČR.
 

Prodávající resp. servisní centrum vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo v souladu s výše uvedeným uplatnil (dále jen „reklamační protokol"). V reklamačním protokolu se též uvádějí údaje o provedení opravy

a o době jejího trvání, rozhodnutí prodávajícího o uplatněných vadách a právům z toho vyplývajícím. Reklamační protokol podepisují prodávající i kupující. Při reklamaci je nutno doložit nákupní doklad.

Výrobní číslo zboží uvedené na nákupním dokladu musí být totožné s výrobním číslem reklamovaného zboží.

 

Vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Kupující je povinen si zboží po uplynutí 30 denní lhůty vyzvednout.

 

Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené lhůtě.
 

Bude-li uplatnění práv z odpovědnosti za vady nedůvodné a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, zejména na odborné posouzení vady či na právní zastoupení, má prodávající právo na jejich náhradu.
 

V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet kupujícího se splatností 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
 

Vydání reklamovaného zboží

Reklamované zboží po vyřízení reklamace vydá prodávající osobě, která předloží originál reklamačního protokolu, nebo která se identifikuje jako osoba, se kterou byla uzavřena kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je účinný pro kupní smlouvy uzavřené ode dne 1.1.2014. Reklamační řád platí pro internetový obchod ve znění uvedeném na internetových stránkách  v den uskutečnění objednávky zákazníkem,

pro prodej v provozovnách pak ve znění vyvěšeném v příslušné provozovně v den uzavření kupní smlouvy.
 

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Cetelem

Výhody nákupu na splátky

 •   již od 2 000 Kč
 • splátky si nastavíte podle svých potřeb
 • jednoduché a rychlé vyřízení
 • výhodné pojištění pro případ nečekaných situací

Nákup na splátky je snadný, zabere vám jen pár minut:

 1.  Vložte zboží do nákupního košíku.
 2. Vyplňte všechny požadované údaje pro objednávku. Způsob platby zvolte „Na splátky Cetelem".
 3. Po odeslání objednávky se dostanete na stránku pro výpočet splátek. Vyberte si variantu splácení podle vašich možností. V případě, že vám navržené splátky vyhovují, stiskněte „Odeslat k vyřízení“.
 4.  V dalším kroku vyplňte formulář žádosti o poskytnutí úvěru. Všechny údaje zadáváte přímo na stránkách Cetelem a jsou považovány za přísně důvěrné.
 5. Okamžitě po vyplnění a odeslání žádosti o poskytnutí úvěru se vám zobrazí předběžné vyjádření k vaší žádosti od společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem).

Pokud byla vaše žádost o úvěr předběžně schválena, vytiskněte si smluvní dokumentaci a seznamte se se smluvními podmínkami. Podepište příslušné dokumenty dle uvedených instrukcí a s kopiemi všech požadovaných dokladů je zašlete poštou na adresu: Úvěrové oddělení (spotřebitelský úvěr), BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Špálova 14, Ostrava 702 00 – Přívoz.

 1. Po obdržení všech dokumentů a dokladů vás bude společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE informovat o stavu vaší žádosti o úvěr a v případě jejího konečného schválení vás budeme informovat o termínu dopravy a předání pořízeného zboží. (Prodejce se domluví s klientem na termínu dopravy a předání zboží.)
 • Podmínky pro získání úvěru 
 • Svéprávnost
 • Mám zajištěn pravidelný a trvalý zdroj příjmů
 • Nejsem ve zkušební ani ve výpovědní lhůtě

Potřebné doklady dle způsobu vyzvednutí zboží

OSOBNÍ ODBĚR

Nákup zboží do 50 000 Kč

 • Platný doklad totožnosti

Nákup zboží nad 50 000 Kč

 •  Platný doklad totožnosti
 •  Platný doklad totožnosti partnera a jeho podpis (je-li partner uveden v žádosti o úvěr)

Nákup zboží nad 80 000 Kč

 • Platný doklad totožnosti
 • Platný doklad totožnosti partnera a jeho podpis (je-li partner uveden v žádosti o úvěr)
 • Doklad prokazující adresu bydliště
 • Doklad pro ověření příjmu

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ NA ADRESU

 • Kopie platného dokladu totožnosti
 • Kopie druhého platného dokladu totožnosti s fotografií (cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz TP, ZTP, ZTP/P)
 • Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele (výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu na jméno žadatele)
 • V případě nákupu zboží nad 80 000 Kč – Kopie: doklad prokazující adresu bydliště a doklad pro ověření příjmu

Kopie všech výše uvedených dokladů vytiskněte a zašlete společně s podepsanou smlouvou (při nákupu zboží nad 50 000 Kč podepsanou také partnerem) na adresu: Úvěrové oddělení (spotřebitelský úvěr), BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Špálova 14, Ostrava 702 00 – Přívoz.

Pojištění schopnosti splácet

Podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru se zavazujete tento úvěr pravidelně splácet. Může se však stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná událost a Vy se dostanete do situace, kdy nebudete moci dodržet své závazky. Pro tyto případy Vám nabízíme výhodné pojištění.

Výhody sjednaného pojištění:

 •   jistota v nepříznivých životních situacích,
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání,
 •  bez lékařských prohlídek a speciálních formulářů,
 • až 4 pojistná rizika za jednu cenu,
 • součást měsíční splátky úvěru

Pojištění si sjednáte společně s žádostí o úvěr. Výše úhrady za pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce úvěru.

Soubory pojištění

SOUBOR MASTER

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace*, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí. Úhrada za pojištění ve výši 4,99 % z měsíční splátky úvěru.

* Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik; rozsah pojištění se měnív průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta.

SOUBOR MASTER PLUS

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace*, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí a dále Pojištění odcizení věci a Pojištění Home Assistance. Úhrada za pojištění ve výši 4,99 % z měsíční splátky úvěru + 49 Kč každý měsíc po dobu splácení úvěru.

* Pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik; rozsah pojištění se měnív průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu klienta.

Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Cetelem). Tento prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zprostředkovatel a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele úvěru.  Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

Zpracoval:

Ing. Tomáš Glaser, jednatel společnosti ellex gk, s.r.o, email: tomas.glaser@ellexgk.cz